Perheterapia

Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen ja perhe-elämän ongelmat sekä ristiriidat saattavat liittyä perheen normaalikehitykseen kuten esimerkiksi perheen perustamiseen ja ensimmäisen lapsen syntymään, lasten itsenäistymiseen tai avioeroon. Perheen sisäisen vuorovaikutuksen muodot näkyvät selvimmin perheen kehityksen käännekohdissa, jotka ovat aina ero- ja yksilöitymistapahtumia ja kunkin perheenjäsenen oman psyykkisen kehityksen kannalta merkityksellisiä. Samat ilmiöt ovat keskeisiä myös mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyssä sekä hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapialla mahdollistamaan muutoksia niissä ajankohtaisen vuorovaikutusverkon rakenteissa, jotka estävät yksilön kehityksen kannalta rakentavia ratkaisuja tai ylläpitävät yksilöllistä mielenterveyden häiriöitä. 

Pariterapia

Parisuhde on yksi elämämme haastavimmista ihmissuhteista. Parisuhteen vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi keskinäiseen kommunikointiin ja luottamukseen, yhteisten kokemusten jakamiseen, seksuaalisuuteen, vanhemmuuteen sekä erilaisiin yllättäviin elämän tapahtumiin kuten puolison vakavaan sairastumiseen.

Pariterapian avulla voidaan yhdessä rakentaa vastavuoroista vuorovaikutusta sekä mahdollistaa molemminpuolisen ymmärryksen syvenemistä. Pariterapia auttaa tunnistamaan puolisoiden kasvuhistoriasta parisuhteen näyttämölle nousevia tulkinta- ja toimintatapoja. Se tarjoaa neutraalin tilan toiveiden ja pettymysten käsittelyyn. Pariterapiassa mahdollistuu uudenlaisen suhteen rakentuminen sekä itseen että puolisoon

Työnohjaus

Työnohjaus luottamuksellista ja prosessinomaista on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä yhteistyössä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus tukee työkykyä ja auttaa työssä jaksamisessa. 

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä tai eri työpaikoista. 

Perhearviointi

Perhearviointi on perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Sen avulla selvitetään yhdessä perheen kanssa, miten sen jäsenet näkevät vahvuutensa ja vaikeutensa, sekä arvioimaan perheen elämää ja sen jäsenten keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. 

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi menetelmää käytetään mm. suunniteltaessa lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita, arvioitaessa perhetyöstä seuraavia muutoksia ja suoritettaessa tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.