Työnohjaus ja perhearviointi

Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellista ja prosessinomaista oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä yhteystyössä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus tukee työkykyä ja auttaa työssä jaksamisessa.


Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan tai eri yksiköistä tai eri työpaikoista.

Perhearviointi

Perhearviointi on perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Sen avulla selvitetään yhdessä perheen kanssa, miten sen jäsenet näkevät vahvuutensa ja vaikeutensa. Perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita.


Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi menetelmää käytetään mm. suunniteltaessa lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita, arvioitaessa perhetyöstä seuraavia muutoksia ja suoritettaessa tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.


Perhearviointi – perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

EMDR-terapia

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset, sekä kyky ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita. EMDR-terapia antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.

Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista. Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.